VI Konferencja Naukowo-Techniczna
ZIELEŃ MIEJSKA – NATURALNE BOGACTWO MIASTA.
ZIELEŃ OSIEDLOWA

Toruń, 09-11 czerwca 2010 r.
Sala Wielka, Dwór Artusa

Pod honorowym patronatem
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Prezydenta Miasta Torunia

Zieleń towarzysząca terenom mieszkaniowym jest bardzo ważnym elementem naszego codziennego krajobrazu. Otacza ona zabudowę zwartą (wielorodzinną, blokową) oraz luźną (indywidualną). Obejmuje również tereny zieleni wydzielonej, towarzyszącej obiektom użyteczności publicznej takim jak: żłobki, przedszkola, szkoły, przychodnie zdrowia, ośrodki sportu oraz tereny zieleni ogólnodostępnej, przeznaczonej dla czynnej i biernej rekreacji, a także komunikacji wewnętrznej i  zewnętrznej.
Problematyka wynikająca z konfrontacji potrzeb i możliwości zagospodarowanie współczesnych terenów zieleni osiedlowej będzie przedmiotem wystąpień i dyskusji VI Konferencji “Zieleń miejska – naturalne bogactwo miasta”.
Jesteśmy przekonani, że zaproponowana tematyka spotka się z dużym zainteresowaniem wszystkich uczestników ponieważ temat dotyczy najbliższego otoczenia każdego z nas.


Tematyka konferencji

– kompozycja zieleni osiedlowej jako kontynuacja plastyczno-przestrzennego zamierzenia architektonicznego (projektowanie, urządzanie i pielęgnacja),

– dobór materiału roślinnego (wielkość, ilość, rodzaj) – sposób na intensywność użytkowania terenów zieleni,

teren zieleni a społeczność osiedlowa – oczekiwania i odczucia,

– wpływ kryzysu ekonomicznego i zmiany struktury własności w spółdzielczości na stan zieleni osiedlowej.

Program

9 czerwca 2010 r.

10.00-11.00 Sesja otwierająca
– Otwarcie Konferencji, powitanie gości
– Marek Kosmala, Katedra Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Osiedla ekologiczne – kolejna moda czy konieczność?

11.30-12.30 Sesja referatowa I
– Barbara Szulczewska, Renata Giedych, Katedra Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekologiczno-przestrzenne wskaźniki stosowane w planowaniu i projektowaniu terenów osiedli mieszkaniowych
– Wiesława Gadomska, Krzysztof Młynarczyk, Katedra Architektury Krajobrazu i Agroturystyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Przenikanie przestrzeni publicznych i sąsiedzkich jako możliwość kreowania nowej jakości terenów zieleni
– Anna Stasiak, Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu, Zieleń osiedlowa w planach zagospodarowania przestrzennego Miasta Torunia
– Adam Senetra, Agnieszka Szczepańska, Katedra Planowania i Inżynierii Przestrzennej,  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Zieleń jako determinanta wartości terenów osiedlowych na przykładzie Olsztyna

13.00-14.15 Sesja referatowa II
– Barbara Wycichowska, Instytut Architektury i Urbanistyki, Politechnika Łódzka, Wieloaspektowy program poprawy estetyki i funkcjonalności terenów zieleni osiedlowej w Łodzi
– Marzanna Jagiełło-Kołaczyk, Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska, Ogrody na dachach budynków mieszkalnych. Ekstrawagancja, czy ekologiczna konieczność?
– Jan Łukaszkiewicz, Katedra Architektury Krajobrazu,  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Zielone dachy, jako adaptacja „przestrzeni straconej” w osiedlach mieszkaniowych
– Grzegorz Leśniak, Instytut Architektury i Urbanistyki, Politechnika Łódzka, Zieleń w strukturze osiedla mieszkaniowego nowoczesnego miasta
– Beata Fortuna-Antoszkiewicz, Katedra Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wykorzystanie cech biologicznych i plastycznych roślin drzewiastych w kompozycji i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej

15.15-16.15 Sesja referatowa III
– Edyta Rosłon-Szeryńska, Katedra Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Dobór roślin i intensywność ich pielęgnacji jako sposób na zachowanie trwałości zieleni osiedlowej
– Kinga Kimic, Katedra Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Diagnoza stanu zagospodarowania przestrzeni starych osiedli mieszkaniowych
– Małgorzata Chybalska, Biuro Projektowe “CM”, Tereny zieleni osiedlowej jako miejsce aktywnej rekreacji osób starszych
– Magdalena Błaszczyk, Małgorzata Kosewska, Katedra Architektury Krajobrazu i Katedra Ochrony Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Okno z widokiem na zieleń… Zagospodarowanie osiedli mieszkaniowych w wybranych miastach Europy

16.15-17.00 Dyskusja, Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Lasów

20.30 Spacer z przewodnikiem

10 czerwca 2010 r.

8.30-17.00 Sesja terenowa Toruń
– prezentacja terenów zieleni osiedlowej
– sesja referatowa

  • Marek Żółtowski, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik”, Charakterystyka i rozwój zieleni osiedlowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik”
  • Grażyna Głuch, Instytut Badawczy Leśnictwa, Funkcje społeczno-edukacyjne zieleni osiedlowej
  • Kubus Marcin, Katedra Dendrologii i Kształtowania Terenów Zieleni, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Stan zieleni osiedlowej, obiektów oświatowych i sportowych miasta Słubice oraz zlecenia ogólne

– piknik na terenie Stadionu przy ul. Świętopełka
– spotkanie towarzyskie

11 czerwca 2010 r.

9.00-11.00 Sesja referatowa IV
– Agnieszka Wilkaniec, Maria Chojnacka, Katedra Terenów Zieleni, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Możliwości wykorzystania terenów fortecznych dla potrzeb zieleni osiedlowej na terenie Poznania
– Maria Chojnacka, Agnieszka Wilkaniec, Katedra Terenów Zieleni, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Sytuacja zieleni na osiedlach z „wielkiej płyty” w 30 lat po założeniu na przykładzie wybranych osiedli na Winogradach w Poznaniu
– Agnieszka Gawłowska, Katedra Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Droga do osiedlowego przedszkola i szkoły jako miejsce edukacji dzieci i dorosłych
– Krzysztof Wraga, Agnieszka Dobrowolska, Katedra Roślin Ozdobnych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Rośliny ozdobne w miejscu zabaw, wypoczynku i edukacji najmłodszych – ogrody przedszkolne
– Marcin Kubus, Jacek Kowalski, Zbigniew Jakobsche, Katedra Dendrologii i Kształtowania Terenów Zieleni, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Szczecinie, Szkolne Schronisko Młodzieżowe CUMA, Zieleń obiektów oświatowych Szczecina, jako efekt konkursu “Zielona Szkoła – Nasza Przygoda z Przyrodą
– Urszula Nawrocka-Grześkowiak, Katedra Dendrologii i Kształtowania Terenów, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Place zabaw dla dzieci – zieleń i mała architektura
– Monika Pigla, Małgorzata Sobieszczyk, Tomasz Lisiecki, Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu, Miasto jak ogród

11.30-12.00 Sesja posterowa
– Kinga Kimic, Barbara Szulczewska, Studenci, Katedra Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Priorytety przyrodnicze i społeczne w modernizacji osiedli mieszkaniowych

12.00-13.00 Wnioski, dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji.


Wnioski Konferencji Naukowo-Technicznej „Zieleń miejska – naturalne bogactwo miasta – Zieleń osiedlowa”

WNIOSKI OGÓLNE

1. Problemy zagospodarowania i utrzymania zieleni osiedlowej  różnią się w zależności od tego, czy wiążą się z: (1) modernizacją osiedli starszych – spółdzielczych, o niezmienionych stosunkach własnościowych, (2) przebudową/modernizacją osiedli składających się z kilku lub kilkunastu wspólnot – różnych rodzajów własności, (3) nowymi osiedlami developerskimi.

2. Problemy związane z utrzymaniem, pielęgnowaniem i modernizacją terenów zieleni we wszystkich dużych miastach dotyczą następujących kwestii:

a. niedostatecznych środków finansowych możliwych do przeznaczenia na utrzymanie i pielęgnowanie terenów zieleni;
b. uszczuplania powierzchni biologicznie czynnej;
c. nieznajomości podstawowych zasad pielęgnacji drzew i krzewów wśród zarządców terenów zieleni osiedlowej, prowadzącej do podejmowania niewłaściwych działań np. drastycznych cięć, ogławiania drzew;
d. stosowania standardowych urządzeń placów zabaw,  nie zawsze bezpiecznych i często mało atrakcyjnych dla dzieci;
e. braku lub złej lokalizacji miejsc parkingowych, powodujących niszczenie istniejącej roślinności (parkowanie na trawnikach);
f. niewłaściwej lokalizacji, złego stanu technicznego i wątpliwej estetyki altan śmietnikowych;
g. spontanicznych akcji mieszkańców, związanych z zagospodarowaniem osiedli, polegających głównie na nasadzeniach roślinności często w miejscach do tego niewłaściwych (w ciągach infrastruktury, zbyt blisko budynków lub ciągów komunikacyjnych) lub/i o niewłaściwym składzie gatunkowym.

3. Istnieje pilna potrzeba opracowania i wprowadzenia nowych normatywów (standardów/wskaźników) gwarantujących zapewnienie odpowiedniej powierzchni biologicznie czynnej w istniejących i nowo projektowanych osiedlach mieszkaniowych oraz odpowiedniej powierzchni terenów rekreacyjnych. Następnie, dla terenów zabudowy mieszkaniowej powinny być opracowane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego regulujące sposób i zakres modernizacji  osiedli istniejących oraz powstawanie nowych osiedli. Jest to jedyny sposób zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości terenów biologiczne czynnych i rekreacyjnych.

4. Należy opracować modelowe rozwiązania/zasady dobrej praktyki partycypacji społecznej w procesie modernizacji zagospodarowania osiedli (chodzi tu przede wszystkim o zakres programu użytkowego i rozwiązania funkcjonalne), a także zasady partycypacji w utrzymaniu terenów zieleni.

5. Konieczne jest wypracowanie nowych mechanizmów pozwalających samorządom gminnym na finansowe wspomaganie działań związanych z urządzaniem, utrzymaniem i pielęgnowaniem terenów zieleni osiedlowej (w związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska).

6. Współpraca architekta krajobrazu i architekta powinna rozpoczynać się w początkowej fazie procesu projektowania osiedla mieszkaniowego, a nie tak jak to ma teraz miejsce w jego fazie końcowej.

WNIOSKI SZCZEGÓŁOWE

1. Przy modernizacji zagospodarowania osiedli należy rozważyć przekształcenie wybranych terenów zieleni osiedlowej w łąki kwietne lub inne zbiorowiska o bardziej naturalnym charakterze i – w miarę możności – powiązać je z terenami zabaw dla dzieci.
2. Obszary gleb najwyższych klas bonitacyjnych występujące w miastach należy – w miarę możności – chronić przed zainwestowaniem i przeznaczać na rozwój systemu terenów zieleni.
3. Przy projektowaniu terenów zieleni osiedlowej należy uwzględniać wysokość nakładów niezbędnych na ich utrzymanie i pielęgnowanie.
4. Należy wypracować zasady wolontariatu w utrzymaniu terenów zieleni osiedlowej gwarantujące właściwą jakość tych terenów.
5. Przy projektowaniu i modernizacji terenów zieleni osiedlowej powinno zostać uwzględnione kryterium bezpieczeństwa.Patronat honorowy:

Wojewoda Marszałek

Patronat medialny:

logowanie

Sponsorzy:

energa
Transmisja video będzie dostępna od
06.06.2010
[x]