V Konferencja Naukowo-Techniczna
ZIELEŃ MIEJSKA – NATURALNE BOGACTWO MIASTA.
ZIELEŃ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIAST: FUNKCJA – KREACJA – IDENTYFIKACJA

Toruń, 21-23 października 2009 r.
Sala Wielka, Dwór Artusa

Pod honorowym patronatem
Głównego Konserwatora Przyrody
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Prezydenta Miasta Torunia

Problematyka świadomego kształtowania i urządzania przestrzeni publicznej stanowi coraz częstszy przedmiot dyskusji w środowiskach architektów, architektów krajobrazu, czy psychologów środowiskowych. Jej wyrazem są m. in. rankingi na najlepsze przestrzenie publiczne, mające służyć popularyzacji zagadnienia oraz podniesieniu poziomu wiedzy na temat korzyści płynących z dobrze urządzonej przestrzeni wspólnej. Wobec powyższego, niezwykle istotne wydaje się przyjrzenie elementowi przestrzeni publicznej, który w dotychczasowych dyskusjach z zakresu szeroko rozumianych studiów miejskich i problematyki kształtowania przestrzeni wydaje się być marginalizowany, a którego znaczenie jest w rzeczywistości trudne do przecenienia. Elementem tym jest zieleń. Jaką dokładnie pełni funkcję? Jakie czynniki determinują sposób jej urządzenia? Czy może być traktowana jako składowa przestrzeni identyfikująca i determinująca jej charakter? Czy i w jakim stopniu może wpływać na sposób użytkowania przestrzeni? Tego rodzaju palącym pytaniom i odpowiedziom na nie poświęcona jest kolejna już konferencja w Toruniu. Mamy nadzieję, że zaproponowana tematyka spotka się z zainteresowaniem przedstawicieli wielu dziedzin nauki, czego efektem będą owocne dyskusje podczas październikowego spotkania.

Tematyka konferencji
– Rozwój i funkcjonowanie przestrzeni publicznej w mieście,
– Projektowanie i urządzanie przestrzeni publicznej,
– Przestrzeń publiczna a człowiek i społeczeństwo.

Program

21 paździenika 2009 r.

10.00-11.10 Sesja otwierająca
– Otwarcie Konferencji, powitanie gości
– Znaczenie społeczne zieleni w przestrzeni publicznej miast, Marek Kosmala, Katedra Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
11.30-13.10 Sesja referatowa
– Zieleń w mieście: identyfikacja, planowanie, zarządzanie, Barbara Szulczewska, Katedra Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
– Olsztyńskie zabytkowe parki podworskie jako elementy przestrzeni publicznej, Krzysztof Młynarczyk, Katedra Architektury Krajobrazu i Agroturystyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
– Najnowsze tendencje w urządzaniu przestrzeni publicznej miast europejskich, Alina Drapella-Hermansdorfer, Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska,
– Kształtowanie zieleni w przestrzeniach publicznych miasta Łodzi – sukcesy i porażki, Barbara Wycichowska, Instytut Architektury i Urbanistyki, Politechnika Łódzka,
– Funkcje terenów zieleni kształtujących przestrzenie publiczne we współczesnym mieście, Krystyna Solarek, Katedra Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej, Politechnika Warszawska,
13.30-14.50 Sesja referatowa
– Obszary tożsamości Łodzi – Zielony krąg tradycji i kultury, Maria Dankowska, Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi,
– Zieleń w przestrzeni dużego miasta, Wiesława Gadomska, Katedra Architektury Krajobrazu i Urbanistyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
– Zieleń jako przestrzeń publiczna – wykorzystane szanse czy utracone nadzieje?, Elżbieta Przyjemska-Kociołek, Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu,
– Zielono mi – czyli przestrzeń publiczna a zieleń miejska w miejscowościach uzdrowiskowych, Adriana Cieślak, Instytut Architektury i Urbanistyki, Politechnika Łódzka
15.30-17.30 Sesja referatowa
– Preferencje społeczne wobec zieleni ulicznej i wybranych modeli roślinnych, Marek Kosmala, Magdalena Błaszczyk, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 
– Społeczny odbiór zieleni na placu miejskim, na przykładzie Biełegostoku i okolic, Jarosław Szewczyk, Zakład Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, Politechnika Białostocka,
– Miejsce dla ludzi czy ludzie dla miejsca? Partycypacja społeczna w procesie rewitalizacji warszawskich przestrzeni publicznych, Magdalena Błaszczyk, Małgorzata Kosewska, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
– Wykorzystanie ozdobnych roślin cebulowych w miastach, Agnieszka Dobrowolska, Krzysztof Wraga, Katedra Roślin Ozdobnych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
– Pnącza i ich rola w kształtowaniu krajobrazu miejskiego, Szczepan Marczyński, Clematis – Szkółka Pojemnikowa,
17.30-18.00 Dyskusja
20.00 Lekcja historii – Zamek krzyżacki – Zabytki Torunia

22 października 2009 r.

9.00 –  17.00 Sesja terenowa
Sesja w Ratuszu w Chełmnie
– Zieleń w przestrzeni publicznej Miasta Chełmna, Bogumiła Szymańska, Wydział Gospodarki Miejskiej, Urząd Miasta Chełmna,
– Drzewa pomnikowe – element struktury zieleni miejskiej, Joanna Pietrzak, Katedra Ochrony Lasu i Ekologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, – Kompozycje roślinne na wybranych rondach Olsztyna – stan obecny i koncepcja zmian, Urszula Puczel, Anna Dziedzic, Katedra Ogrodnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
– Zwiedzanie zabytków Chełmna

23 października 2009 r.

9.00-11.00 Sesja referatowa
– Problemy zarządzania terenami zieleni miejskiej w świetle danych przedstawionych na kilku konferencjach ogólnopolskich w ostatnich latach, Zofia de Mezer-Uciechowska, Park-Ekspert,
– Ogród Biblijny – Nowy element w Polskich terenach zieleni, Zofia Włodarczyk, Katedra Roślin Ozdobnych, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
– Rola cmentarzy w strukturze miast na przykładzie cmentarzy warszawskich, Anna Długozima, Katedra Sztuki Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
– Miejskie place i parki w kreacjach Marthy Schwartz, Marzanna Jagiełło-Kołaczyk, Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska,
– Fenomen Parku im. dr Jordana jako dowód na to, że świat rozwija się dzięki wizjonerom, Małgorzata Chybalska, Wydział Architektury Urzędu Miasta we Wrocławiu,
– Czy w przestrzeni publicznej miast jest miejsce dla synantropów?, Ewa Trzaskowska, Katedra Kształtowania Krajobrazu, Katolicki Uniwersytet Lubelski,
10.30-11.30 Sesja posterowa
– Przykłady zastosowania dendroflory w założeniach parkowych na terenach zdegradowanych w środowisku miejskim, Magdalena Pypeć, Ewa Hanus-Fajerska, Katedra Roślin Ozdobnych, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Botaniki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
– Udział i rola macromycetes w urbicenozie na przykładzie Szczecina,  Stefan Friedrich, Katdra Botaniki i Ochrony Przyrody, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
– Zieleń jako tworzywo w projektowaniu na terenach poprzemysłowych, Renata Jóźwik, Wydział Architektury, Politechnika Warszawska,
– Zieleń publiczna w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego kreacja i realizacja, Diana Polkowska, Wydział Architektury, Politechnika Warszawska,
11.30-11.45 Sprawozdanie Zespołu ds. Lasów
11.45-13.00 Dyskusja, zakończenie konferencji

Wnioski z Konferencji Naukowo-Technicznej „Zieleń miejska – Naturalne bogactwo miasta. Zieleń w przestrzeni publicznej miasta: funkcja – kreacja – identyfikacja”

Uczestnicy Konferencji Naukowo-Technicznej na podstawie wysłuchanych referatów oraz przeprowadzonej dyskusji uwazają, że zieleń, a szczególnie zieleń w przestrzeni publicznej miast ma znaczący udział w poprawie jakości życia mieszkańców i tworzeniu wizerunku miast.

1. Obecnie za najważniejsze zagadnienie uznajemy wypracowanie koncepcji zarządzania opartej na przykładach dobrych praktyk oraz najnowszych badaniach i wiedzy teoretycznej.
2. Kwestie zarządzania należy uwzględnić w progamie nauczania przygotowującym specjalistów zajmujących się tą problematyką (w tym szczególny nacisk należy położyć na znajomość zagadnień dotyczących struktur organizacyjnych, sposobów finansowania, zagadnień budżetowych samorządów lokalnych, zasad stosowania ustawy
o zamówieniach publicznych i tworzenia baz danych).
3. Konieczna wydaje się nowelizacja aktów prawnych dotycząca:
– opracowania jednolitych definicji różnych terenów zieleni publicznej,
– uznanie terenów zieleni miejskiej za inwestycje celu publicznego,
– wprowadzenie standardów zagospodarowania terenów zieleni miejskiej, uwzględniających zarówno potrzeby społeczne mieszkańców jak i ich znaczenie przyrodnicze.
– wprowadzenie obowiązku ochrony i urządzania zieleni (drzew) przy ciągach komunikacyjnych ze względu na ich rolę w poprawie bezpieczeństaw ruchu (mniejsza prędkość samochodów, mniejsza liczba wypadków, uważniejsza
i ostrożniejsza jazda).
4. Uczestnicy wyrażają sprzeciw dotyczący likwidacji gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, co stanowi poważne zagrożenie dla finansowania rozwoju terenów zieleni i zasobów przyrodniczych miast.


galeria
materiały konferencyjnePatronat honorowy:

Wojewoda Marszałek

Patronat medialny:

logowanie

Sponsorzy:

energa
Transmisja video będzie dostępna od
06.06.2010
[x]