IV Konferencja Naukowo-Techniczna
ZIELEŃ MIEJSKA – NATURALNE BOGACTWO MIASTA
ZIELEŃ PRZYULICZNA

Toruń, 9-11 października 2008 r.
Sala audytoryjna, Centrum Targowe Park

Pod honorowym patronatem
Głównego Konserwatora Przyrody
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Prezydenta Miasta Torunia

Zieleń urządzona stanowi dziś niezwykle istotny element pasa drogowego. Z założenia pełni funkcje użytkowe względem drogi, a także względem przestrzeni znajdującej się w bezpośrednim jej sąsiedztwie. Zmieniające się układy komunikacyjne, próby dostosowania istniejącej infrastruktury drogowej do rosnących wciąż potrzeb ruchu komunikacyjnego sprawiają, że zieleń przydrożna oraz sposób jej urządzenia stają się nabrzmiewającym problemem. Do najbardziej palących zagadnień należą: zmieniające się cele i funkcje zieleni przydrożnej, nowe sposoby i zasady jej projektowania, metody ochrony i konserwacji oraz zagadnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mając na uwadze powyżej zasygnalizowaną problematykę, jak i liczne głosy i sugestie uczestników dotychczasowych konferencji “Zieleń miejska – naturalne bogactwo miasta”, organizatorzy zdecydowali się poświęcić kolejną jej edycję istotnym zagadnieniom związanym z zielenią przyuliczną i przydrożną.

Tematyka konferencji
– rola i funkcje zieleni przyulicznej i przydrożnej,
– zieleń przyuliczna jako element systemu zieleni zurbanizowanej,
– zasady tworzenia planów i projektowania terenów zieleni przyulicznej i przydrożnej,
– zarządzanie, ochrona i konserwacja zieleni przyulicznej i przydrożnej,
– urządzanie zieleni pasa drogowego a bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Program

9 paździenika 2008 r.

10.00-11.10 Sesja otwierająca
– Otwarcie Konferencji, powitanie gości
– Obsadzanie ulic drzewami w wiekach dawniejszych, Marek Kosmala, Katedra Architektury Krajobrazu – SGGW Warszawa,
– Zadrzewienia przyuliczne na przykładzie historycznych miast i zadrzewienia przydrożne w krajobrazie otwartym – na terenie Ziemi Chełmińskiej i obszarach przyległych, Sambor Gawiński, Ewa Buze, Biuro Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
11.30-13.10 Sesja referatowa
– Kierunki projektowania architektonicznego: problemy inwestycji drogowych dla zwiększania bezpieczeństwa, Szczepanowska Halina Barbara, IGPiM w Warszawie, 
– Podstawy prawne ochrony i kształtowania zieleni przyulicznej, Paweł Lisicki, Biuro Ochrony Środowiska Urząd Miasta Stołecznego Warszawy,
– Walor krajobrazowy zadrzewień przydrożnych – tendencje w kształtowaniu, Barbara Wycichowska, Zespół Architektury Krajobrazu – Politechnika Łódzka,
– Rola analiz widokowych w procesie projektowym zieleni przydrożnej na przykładzie obwodnicy Oświęcimia, Urszula Forczek-Brataniec, Instytut Architektury Krajobrazu – Politechnika Krakowska, 
– Zieleń na nowopowstałych rondach i ulicach Szczecina, Grzegorz Nowak, Małgorzata Nowakowska, Katedra Dendrologii i Kształtowania Terenów Zieleni – Akademia Rolnicza w Szczecinie,
13.30-14.40 Sesja referatowa
– Prezentacja firmy Boot & Hortorus, Marta Kawka, Boot & Hortorus,
– Zagospodarowanie nowych arterii komunikacyjnych w Poznaniu, Urszula Nawrocka-Grześkowiak, Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody – Akademia Rolnicza w Szczecinie
– Szata roślinna poboczy dróg, Stefan Friedrich, Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody – Akademia Rolnicza w Szczecinie,
– Problemy zieleni przyulicznej w oczach praktyka, Zofia de Mezer-Uciechowska, Zarząd Zieleni i Cmentarzy Komunalnych w Pile,
15.30-17.20 Sesja referatowa
– Prezentacja firmy GLC, Arkadiusz Andrzejewski, GLC Sp. z o.o.,
– Aleje przydrożne jako charakterystyczny element krajobrazu otwartego Pomorza Zachodniego, Marcin Kubus, Katedra Dendrologii i Kształtowania Terenów Zieleni – Akademia Rolnicza w Szczecinie, 
– Zieleń przyuliczna Szczecina – stan i problemy związane z jej rewaloryzacją, Marcin Kubus, Katedra Dendrologii i Kształtowania Terenów Zieleni – Akademia Rolnicza w Szczecinie, Jacek Kowalski,  Urząd Miasta Szczecina,
– Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej w Gdańsku, Arkadiusz Kołodziejski, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku,
– Zieleń przyuliczna – działania na rzecz poprawy warunków wzrostu i rozwoju na terenie m.st. Warszawy, Iwona Jędrychowska-Klimczak, Katarzyna Wrotek, Biuro Ochrony Środowiska Urząd Miasta Stołecznego Warszawy,
– Wpływ warunków środowiska miejskiego na rozwój drzew, Jan Łukaszkiewicz, Katedra Architektury Krajobrazu – SGGW Warszawa,
17.20-17.35 Sprawozdanie Zespołu ds. Lasów
17.35-18.00 Dyskusja
20.30 Rejs statkiem po Wiśle

10 października 2008 r.

8.45-17.00  Sesja terenowa
Pokaz nasadzeń – firma Boot & Hortorus
Pokaz alei drzew w olicach Radomina
Wizyta w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni
Zwiedzanie zamku w Golubiu-Dobrzyniu

11 października 2008 r.

9.00-10.20 Sesja referatowa
– Metoda WID – wizualnej identyfikacji drzew zagrażających bezpieczeństwu jako ważny element rutynowej kontroli drzew przyulicznych, Edyta Rosłon-Szeryńska, Katedra Architektury Krajobrazu – SGGW Warszawa,
– Inwentaryzacja zieleni przyulicznej technologią Mobile Mapping System (MMS) na potrzeby tworzenia planów zagospodarowania i ochrony zieleni przyulicznej Roman Wójcik, Andrzej Choromański, Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa – SGGW Warszawa, PROGIS,
– Modele statystyczne GLM jako narzędzie wspomagania decyzji w szczegółowym projektowaniu  i zarządzaniu nasadzeniami  przyulicznymi, Piotr Mędrzycki, Adam Pytlarczyk, Krzysztof Bryś, Wydział Architektury – WSEiZ w Warszawie,
– System Informacji Geograficznej w zarządzaniu zielenią zurbanizowaną i urządzoną, Antoni Łabaj, SmallGIS – Kraków,
– Drzewa przyuliczne Torunia, Lucjan Rutkowski, Zakład Taksonomii i Geografii Roślin – UMK Toruń,
– Na ratunek drzewom, czyli najnowsze technologie poprawiające warunki rozwoju drzew przyulicznych w miastach?, Marek Kosmala, Katedra Architektury Krajobrazu – SGGW Warszawa,
10.40-11.40 Sesja posterowa
– Mikoryza drzew i krzewów ozdobnych uprawianych na terenach zurbanizowanych, Grzegorz Falkowski, Michał Koniarski, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach,
– Wpływ ekokompostu i soli stosowanych do usuwania skutków zimowego oblodzenia dróg na wzrost wybranych drzew i krzewów, Adam Marosz, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, 
– Stan zadrzewień przydrożnych w centralnej Polsce, Adam Marosz, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach,
– Rola zieleni przydrożnej na przykładzie Szczecina, Joanna Baran, Magdalena Klera, Katedra Dendrologii i Kształtowania Terenów Zieleni – Akademia Rolnicza w Szczecinie,
– Ekologiczny rozkład pni drzew liściastych i sosny, Bogumiła Kulikowska-Poszwald, Wytwórnia Grzybni i Biopreparatów,
– Ocena stanu zdrowotnego drzew przyulicznych w mieście Kłodzko, Krystyna Borecka, Elżbieta Gołąbek, Agnieszka Trojanowska, Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi – Uniwersytet Opolski,
– Koegzystencja drzew i infrastruktury miejskiej, Arkadiusz Andrzejewski, GLC Sp. z o.o.,
– Probelmy zieleni przyulicznej w Krakowie, Anna Bach, Bożena Pawłowska, Katedra Roślin Ozdobnych – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
11.40-13.00 Dyskusja, zakończenie konferencji

Wnioski z IV Konferencji Naukowo-Technicznej
„Zieleń miejska – Naturalne bogactwo miasta – Zieleń przyuliczna”

1. Uczestnicy konferencji stwierdzili jednoznacznie, że dobrze zaprojektowana
i zrealizowana zieleń przyuliczna jest elementem niezbędnym dla kształtowania ciągów komunikacyjnych i nie stanowi zagrożenia dla ruchu drogowego.
2. Zieleń przyuliczna jest elementem podnoszącym bezpieczeństwo poprzez kształtowanie percepcji kierowców, zmniejszenie monotonii i zmęczenia.
3. Zieleń przyuliczna stanowi ważny element w kształtowaniu przestrzeni miast, ich wizerunku i estetyki.
4. W celu prawidłowego kształtowania zieleni przyulicznej niezbędne jest:
– prawne podniesienie jej rangi, a w szczególności drzew jako składnika pasa drogowego,
– stworzenie standardów (normy, wskaźniki, wytyczne) określających zasady projektowania zieleni przyulicznej,
– określenie roli architekta krajobrazu w procesie projektowania ulic i dróg oraz zasad współpracy pomiędzy poszczególnymi branżami, a w szczególności drogowcami,
– określenie zasad i podstaw prawnych ochrony istniejących zabytkowych zadrzewień ulic i alei jako elementu dziedzictwa kulturowego.
5. Uczestnicy konferencji zwracają się do organizatorów o rozważenie możliwości zorganizowania wspólnych warsztatów z drogowcami i innymi branżami uczestniczącymi w procesie projektowania i realizacji zieleni w ciągach komunikacyjnych.
6. Ponadto podczas dyskusji po raz kolejny poruszono następujące sprawy:
– Konieczność wprowadzenia uprawnień dla osób realizujących projekty z zakresu zieleni oraz nadzoru nad ich realizacją. W opinii uczestników konferencji brak formalno-prawnych uwarunkowań w tym zakresie jest bardzo często przyczyną złej jakości projektów i wykonawstwa.
– Potrzeba wprowadzenia do ustawy o gospodarce nieruchomościami kategorii celu publicznego „tereny zieleni publicznej”. Zapewni to możliwość wywłaszczeń dla realizacji terenów zieleni w miastach.
7. Wprowadzenie zwyczaju opracowania raportu pokonferencyjnego (dla wszelkich krajowych konferencji poświęconych terenom zieleni), który zawierałby wnioski
i postulaty uczestników wyrażone w trakcie trwania konferencji. Raport powinien trafiać każdorazowo do stosownych ministerstw oraz do władz samorządowych (np. rad miast metropolitalnych). Raport wyrażałby stanowisko środowiska architektów krajobrazu i branż pokrewnych odnośnie poruszanej na konferencjach problematyki.
8. Konieczność przedstawienia i przybliżenia poglądów środowiska architektów krajobrazu przedstawicielom branż technicznych: inżynierom drogownictwa, technikom, architektom budowlanym, poprzez zapraszanie tych osób na konferencje poświęcone terenom zieleni lub też uczestnictwo przedstawicieli architektów krajobrazu i branż pokrewnych w konferencjach organizowanych przez tamte środowiska.
9. W świetle powolności zmian legislacyjnych obowiązującego prawa z zakresu ochrony terenów zieleni i szaty roślinnej istnieje konieczność szybkiego opracowania zbioru zaleceń i wytycznych (np. w postaci broszury) z zakresu problematyki kolizji roślinności (drzew, krzewów, trawników, pnączy, etc.) z infrastrukturą techniczną (szczególnie na terenach zurbanizowanych) dla pracowników branż technicznych: inżynierów drogownictwa, techników, architektów budowlanych i innych.
10. Konieczność zorganizowania stałych warsztatów i szkoleń w celu przybliżania problematyki kolizji szaty roślinnej i infrastruktury technicznej w miastach pracownikom branż technicznych: inżynierom drogownictwa, technikom, architektom budowlanym, ale także architektom krajobrazu.
11. Konieczność uznania prawnego szaty roślinnej miast, jako infrastruktury przyrodniczej oraz uznanie szaty roślinnej, jako majątku trwałego inwentarza miast.
12. Ciągłe doskonalenie i podnoszenie poziomu istniejących pism branżowych.

galeria

materiały konferencyjne
Patronat honorowy:

Wojewoda Marszałek

Patronat medialny:

logowanie

Sponsorzy:

energa
Transmisja video będzie dostępna od
06.06.2010
[x]