III Konferencja Naukowo – Techniczna
ZIELEŃ MIEJSKA – NATURALNE BOGACTWO MIASTA
Lasy w miastach Unii Europejskiej – Zasady gospodarowania i ochrona
LASY W MIASTACH UNII EUROPEJSKIEJ – ZASADY GOSPODAROWANIA I OCHRONA

Toruń 4-6 października 2007 r.
Sala audytoryjna, Centrum Targowe Park


pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Torunia

Lasy miejskie często stanowią duże powierzchniowo tereny zieleni zurbanizowanej, pełniąc szczególną rolę w funkcjonowaniu miast. Są łącznikiem między parkami, skwerami i zieleńcami a większymi kompleksami leśnymi. Często tworzą także pasy izolacyjne dla poszczególnych dzielnic i terenów o zróżnicowanym charakterze i przeznaczeniu (tereny przemysłowe, mieszkaniowe, szpitalno-uzdrowiskowe, szlaki komunikacyjne, itp.). Wzrasta też znaczenie funkcji społecznych   i edukacyjnych tych terenów. Elementy te decydują o jakości życia, samopoczuciu i zdrowiu mieszkańców miast. Nierzadko opinie o gospodarowaniu i zarządzaniu lasami często kształtowane są właśnie w oparciu o wrażenia odnoszone na skutek obcowania z lasami miejskimi. Istnieje wiele problemów, które do tej pory nie doczekały się systemowego rozwiązania. Najważniejszymi z nich wydają się być kwestie planistyczne oraz własnościowe, a co za tym idzie cele i funkcje jakim mają te tereny służyć (są one określane przez właścicieli lasów i nie zawsze są spójne z interesami mieszkańców miast). Mając na uwadze ważną rolę lasów miejskich, jak i liczne problemy związane z gospodarowaniem i ochroną tych terenów, organizatorzy kolejną edycję konferencji “Zieleń miejska naturalne bogactwo miasta” poświęcają istotnym zagadnieniom związanym z lasami w granicach   i w sąsiedztwie miast w państwach Unii Europejskiej.

Tematyka konferencji
– rola i funkcje lasów w mieście,
– lasy jako element zieleni zurbanizowanej – rola architektów krajobrazu we włączaniu lasów w system zieleni miejskiej,
– przepisy prawa polskiego i unijnego oraz ich dostosowanie do szczególnych uwarunkowań funkcjonowania lasów na terenie miasta,
– plany zagospodarowania dla lasów miejskich – (operaty, projekty),
– gospodarowanie, zarządzanie i ochrona zasobami leśnymi  w miastach.

Program

4 października 2007 r.

10.00 – 10.15 – Otwarcie Konferencji, powitanie gości
10.15 – 11.40 – Sesja referatowa
– Rola i znaczenie lasów komunalnych (miejskich) w życiu mieszkańców miast, prof. dr hab. Marek Kosmala, Katedra Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
– Lasy miasta Torunia, mgr inż. Tomasz Kozłowski, Urząd Miasta Torunia
– Lasy miejskie węzłowym elementem systemu przyrodniczego miasta na przykładzie Łodzi, dr inż. Grażyna Ojrzyńska, Katedra Ochrony Przyrody, Uniwersytet Łódzki
– Prawne aspekty ochrony i utrzymania lasów w miastach, mgr inż. Paweł Lisicki, Wydział Ochrony Systemu Przyrodniczego Miasta, Biuro Ochrony Środowiska, Miasto Stołeczne Warszawa
12.00 – 14.00 – Sesja referatowa
– Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” w Bydgoszczy – właściwe wykorzystanie lasów do wypoczynku i rekreacji, mgr inż. arch. krajobrazu Karol Dąbrowski, Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” w Bydgoszczy
– Plany zagospodarowania i ochrony dla lasów miejskich Warszawy, dr inż. Roman Wójcik, Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
– Lasy w mieście, mgr inż. Dariusz Wrzos, Leśnictwo Miejskie Łódź
– Operat urządzania lasów miejskich miasta  Torunia, Andrzej Walczak – st. taksator, Taxlas
– Plan urządzania czy plan ochrony lasów miejskich, dr Kazimierz Biały, Andrzej Biały, Zakład Gleboznawstwa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika z Toruniu
– Możliwości dofinansowywania pozaprodukcyjnych funkcji lasu ze środków Unii Euro-pejskiej na przykładzie Lasów Miejskich Szczecina, mgr inż. Jacek Kowalski, Urząd Miasta Szczecina
15.00 – 16.00 – Sesja referatowa
– Cywilizacyjne zagrożenia lasów miejskich na przykładzie największego lasu miejskiego w Europie – Lasu Łagiewnickiego w Łodzi, dr inż. Barbara Wycichowska, Instytut Architektury i Urbanistyki,  Politechnika Łódzka
– Zagospodarowanie rekreacyjne lasów komunalnych Warszawy – stan obecny i persp-ektywy rozwoju, dr inż. Emilia Janeczko, dr inż. Małgorzata Woźnicka, Katedra Użytkowania Lasu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
– Lasy w systemie zieleni miejskiej Wrocławia, dr Grzegorz Synowiec, mgr inż. Magdalena Doniec, Biuro Rozwoju Wrocławia
16.00 – 16.20 – Dyskusja
16.40 – 17.40 – Sesja referatowa

– Ogrody leśne – jedna z możliwości zagospodarowania lasów miejskich, dr Agnieszka Dobrowolska, dr Krzysztof Wraga, Katedra Roślin Ozdobnych, Akademia Rolnicza w Szczecinie
– Lasy jako element kompozycji przestrzennej założenia rezydencjonalnego w Spale, dr inż. Małgorzata Milecka, Ewelina Widelska, Instytut Architektury Krajobrazu,  Katolicki Uniwersytet Lubelski
– Ocena przystosowania lasów miejskich Warszawy do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich, dr inż. Małgorzata Woźnicka, Katedra Użytkowania Lasu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
17.40 – 18.00 – Dyskusja

5 października 2007 r.

8.30 – 17.00 – sesja terenowa 
– Lasy miejskie Torunia i okolic
– Obserwatorium Astronomiczne w Piwnicach
– Szkoła Leśna na Barbarce

6 października 2007 r.

9.00 – 10.00 – Sesja komunikatowa
– Miejskie lasy Białegostoku ostoją ginących i chronionych gatunków porostów, dr Anna Matwiejuk, Instytut Biologii,  Uniwersytet w Białymstoku
– Naturalne patogeny owadów sprzymierzeńcami w zwalczaniu szkodników lasu, dr Ma-ryla Szczepanik, Instytut Biologii Ogólnej i Molekularnej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
– Lasy Instytutu Badawczego Leśnictwa miejscem rekreacji i edukacji mieszkańców Warszawy i okolic, mgr inż. Grażyna Głuch, Izba Edukacji Leśnej, Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie
– Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Dolina Siedmiu Młynów i źródła Osówka” – chroniony obiekt w Lasach Komunalnych w Szczecinie, prof. dr hab. Stefan Friedrich, Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, Akademia Rolnicza w Szczecinie
– Lasy miejskie Szczecina – jako tereny zieleni o wybitnym znaczeniu dla rekreacji i edukacji mieszkańców miasta, dr inż. Marcin Kubus, Katedra Dendrologii i Kształtowania Terenów Zieleni, Akademia Rolnicza w Szczecinie, dr inż. Tadeusz Leśnik, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska, Akademia Rolnicza w Szczecinie
10.30 – 11.30 – Dyskusja
11.30 – 12.00 – Podsumowanie, zamknięcie obrad

Wnioski z III Konferencji Naukowo – Technicznej pt. ”Zieleń Miejska – Naturalne Bogactwo Miasta” – Lasy w miastach Unii Europejskiej. Zasady gospodarowania i ochrona

Na konferencji zgłoszono szereg spraw utrudniających skuteczne zarządzanie lasami i zielenią w miastach. Za najistotniejsze uznano:
– rozdrobnienie kompleksów leśnych przy braku uregulowań prowadzących do scalania i powiększania lasów publicznych,
– brak ustaleń dotyczących granic i powierzchni lasów komunalnych w dokumentach planistycznych typu miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
– nieuregulowane stany własności lasów – nadanie sprawom zakładania i utrzymania lasów komunalnych statusu celu publicznego, o którym mowa w art.. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.),
– zwolnienie lasów komunalnych z opłat z tytułu trwałego zarządu, podobnie jak terenów zieleni (art. 83 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami).
– wadliwe i niedostateczne uregulowania w zakresie opracowywania uproszczonych planów urządzenia lasów, w tym pozbawienie właściciela lasu udziału w procesie opracowywania planów,
– rozdzielenie instytucjonalne nadzoru nad gospodarką leśną (starosta) i ochroną gruntów leśnych (dyrektor rdlp),

Uczestnicy Konferencji zgłosili wnioski:
1. Należy utworzyć Zespół ds. lasów na terenach miast.
Celem utworzenia Zespołu jest:
Analiza i ocena rozwiązań organizacyjnych, funkcjonalnych i formalnoprawnych w zakresie zarządzania lasami na terenach wybranych miast wojewódzkich.
Zaproponowanie modelowych rozwiązań organizacyjnych zarządzania lasami w miastach.
Analiza terminologii prawnej dotyczącej lasów miejskich.
Zaproponowanie zmian legislacyjnych prowadzących do poprawy skuteczności zachowania i utrzymania lasów w miastach.
W skład Zespołu powinni wchodzić zarządzający lasami miejskimi następujących miast:
– Łódź,
– Olsztyn,
– Poznań,
– Szczecin,
– Toruń,
– Trójmiasto,
– Warszawa
2. Konferencja zwraca się do Prezydenta Miasta Torunia o objęcie patronatem działań i czynności Zespołu wraz z organizowaniem pierwszego posiedzenia Zespołu w listopadzie 2007 r.
Na pierwszym spotkaniu Zespołu nastąpi ukonstytuowanie się i określenie zakresu i zasad dalszej pracy.
3. Materiały konferencyjne przedstawione jako prezentacja należy zamieścić na stronie internetowej Konferencji.

galeria

matriały konferencyjne


Patronat honorowy:

Wojewoda Marszałek

Patronat medialny:

logowanie

Sponsorzy:

energa
Transmisja video będzie dostępna od
06.06.2010
[x]