II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
ZIELEŃ MIEJSKA – NATURALNE BOGACTWO MIASTA
PROBLEMY ZIELENI ZABYTKOWEJ W MIASTACH
UNII EUROPEJSKIEJ
Toruń, 4-6 października 2006 r.
Sala audytoryjna, Centrum Targowe Park


pod honorowym patronatem
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Prezydenta Miasta Torunia

Zabytkowa zieleń to ważny element, który w znacznej mierze decyduje o atrakcyjności, wyglądzie, charakterze i nastroju historycznych miast europejskich z jednej strony oraz o jakości życia, samopoczuciu i zdrowiu ich mieszkańców z drugiej strony. Miasta te, ze względu na swój charakter i wielowiekową tradycję, zasługują na odpowiednią oprawę. Chodzi nie tylko o wygląd zabytkowych budynków i ulic, ale także o otaczające je elementy przyrody ożywionej i nieożywionej. Dlatego też organizatorzy zdecydowali się poświęcić kolejną edycję konferencji
„Zieleń miejska – naturalne bogactwo miasta”
istotnym zagadnieniom związanym z zabytkową zielenią miast polskich i europejskich.
Dzięki zaproszeniu do współpracy i udziału w konferencji przedstawicieli miast europejskich impreza będzie miała charakter międzynarodowy.
Pragniemy umożliwić wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami i wynikami badań w zakresie gospodarowania, ochrony i pielęgnacji zabytkowej zieleni miast europejskich oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w państwach Unii. Będzie to również doskonała okazja do zaprezentowania własnych osiągnięć, doświadczeń, pomysłów i praktycznych rozwiązań w formie referatu, komunikatu, posteru bądź promocji firm i wyrobów.
Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy przedstawicieli środowisk naukowych, administracji rządowej i samorządowej, architektów krajobrazu – projektantów i wykonawców, członków stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz praktyków gospodarczych – firmy i pracownie projektowe – słowem wszystkich tych, którym sprawy ochrony i rozwoju zieleni zabytkowej leżą na sercu.

Tematyka Konferencji
– Historia i rozwój zieleni zabytkowej w założeniach urbanistycznych miast europejskich
– Przepisy i normy prawne Unii Europejskiej dotyczące zabytkowej zieleni,
– Rola zieleni zabytkowej w funkcjonowaniu miast (w ujęciu urbanistycznym, przyrodniczym i społecznym)
– Ochrona i konserwacja zabytkowej zieleni

Program

4 października 2006
9.00   Rejestracja uczestników
10.00–11.30  Sesja inauguracyjna
– Ochrona i konserwacja zieleni zabytkowej na przestrzeni wieków, Marek Kosmala, SGGW Warszawa
– Zabytkowe założenia ogorodwe na obszarach miast. Problemy rewaloryzacji i adaptacji, Anna Majdecka-Strzeżek, SGGW Warszawa
12.00 – 13.00  Sesja referatowa
– Kompozycyjna i funkcjonalna rola miejskiej zieleni zabytkowej, Mieczysław Kozaczko, Politechnika Poznańska
– Ochrona i rozwój zabytkowych terenów zieleni w mieście Guilin, Xiulong Zhaong, Burmistrz Guilin
– Zasób zieleni zabytkowej miasta Łodzi. Kierunek działań w zakresie ochrony i kształtowania, Barbara Wycichowska, Politechnika Łódzka
– Cmentarz Bartłomieja w Getyndze. Sposoby zabezpieczania zabytku – chronione tereny zielone, Michael Menzel, Urząd Miasta Getynga
13.20 – 15.00  Sesja referatowa
– Zieleń w pasie fortecznym dawnej twierdzy Toruń, Lech Narębski, Miejski Konserwator Zabytków w Toruniu
– Wały Getyngskie – Ważny zabytek ogrodnictwa i najstarszy miejski teren zielony utworzony ręką ludzką, Wolfgang Gieße, Urząd Miasta Getynga
– Roślinność Zespołu Fortecznego Grodzisko w Gdańsku, Małgorzata Milecka, Agnieszka Borkowska, KUL Lublin
16.00 – 17.30  Sesja referatowa
– Prezentacja firmy Boot & Hortorus, Marta Kawka
– System zieleni w planach ogólnych Poznania, Grażyna Kodym-Kozaczko, Politechnika Poznańska
– Zagrożenie drzew tworzących zieleń zabytkową, spowodowane realizacją inwestycji na przykładzie Parku w Wilanowie, Dorota Kiełsznia, Pracownia Ekofizjografii i Architektury Krajobrazu Acer II
– Zieleń zabytkowa na przykładzie Parku na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu, Ewa Buze, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu
– Zarządzanie zielenią na terenach zabytkowych w Toruniu, Elżbieta Adamiak, Szczepan Burak,  Urząd Miasta Torunia
17.30 – 18.00  Dyskusja
20.30 – 22.15  Seans w Planetarium, nocne zwiedzanie Torunia

5 października 2006

9.00 – 14.00  Sesja Terenowa
– Zieleń zabytkowa Miasta Torunia (Park na Bydgoskim Przedmieściu, zieleń pasa fortecznego),
– Zieleń Uzdrowiska Ciechocinek, Józef Kołowrocki, Urząd Miasta Ciechocinek
15.00 – 16.00  Sesja referatowa
– Obiekty zabytkowej zieleni uzdrowiskowej na przykładzie Ciechocinka, Danuta Walczewska, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura we Włocławku, Marek Rubnikowicz, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Jacek Rulewicz, Krajowy Ośrodek Badań i Doku-mentacji Zabytków w Warszawie
– Stan zieleni Parku Zdrojowego w Polanicy Zdroju, Anna Gierula, Agnieszka Dradrach, AR Wrocław
– Fitoterapia w ogrodach miejskich, Ksenia Gimińska, WFOŚ i GW w Toruniu
16.00 – 17.30  Dyskusja

6 październik 2006

9.00-10.20  Sesja referatowo-komunikatowa
– Moje miejsce-parki historyczne i ich społeczność – doświadczenia z realizacji projektu w ramach Kultura 2000, Katarzyna Piotrowska-Nosek, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie
– Zielona Góra – Miasto – Ogród, Anna Jackiewicz, Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Zielonej Górze
– Stan siedlisk drzew pomnikowych na terenie Bydgoszczy, Ewa Jendrzejczak, Anna Bączkowska, Dorota Chojnacka, AR Bydgoszcz
– Flora parków miejskich w Świdnicy, Magdalena Szymura, AR Wrocław
– Kraków miastem ogrodów – przeszłość czy nadzieja?, Zofia Malinowska, AR Kraków
– Zielone dylematy Krakowskiego Przedmieścia, Dorota Rudawa, RS Architektura Krajobrazu
10.45-11.45  Sesja posterowa
– Ochrona prawna szaty roślinnej Szczecina, Stefan Friedrich, AR Szczecin
– Rewitalizacja Centrum Spały, Studenci Architektury Krajobrazu, KUL Lublin
– Problemy związane z występowaniem kurpówki rudnicy w zabytkowej zieleni miejskiej, Ignacy Korczyński, Robert Kuźmiński, Andrzej Mazur, AR Poznań
12.00-13.00  Dyskusja, podsumowanie, zakończenie konferencji

Wnioski pokonferencyjne

Komisja do spraw wniosków II Konferencji Naukowo-Technicznej „Zieleń Miejska – Naturalne bogactwo miasta – Problemy zieleni zabytkowej w miastach Unii Europejskiej”, działała pod przewodnictwem prof. dr hab. Marka Kosmali z SGGW w Warszawie w składzie:
– Małgorzata Chybalska z Wrocławia (Zarząd Zieleni Miejskiej)
– Ksenia Gimińska z Torunia (WFOŚ i GW)
– Zofia de Mezer-Uciechowska z Piły (Zarząd Zieleni i Cmentarzy Komunalnych)

Ustalono co następuje:
I. Uczestnicy Konferencji podkreślają ogromne znaczenie zabytkowych obiektów zieleni w miastach. To znaczenie wynika nie tylko z ich roli przyrodniczej, społecznej i estetycznej, ale także wartości kulturowej. Są to zwykle obiekty o dużej wartości historycznej i są świadectwem naszej przeszłości, a także dorobkiem minionych pokoleń.
Świadomość tego znaczenia nie zawsze posiadają władze, ale przede wszystkim społeczności lokalne.
1. Należy więc dążyć do szerszego propagowania idei kulturowych i przyrodniczych oraz podejmowania działań promocyjnych i edukacyjnych.
2. Organizacje pozarządowe o profilu ekologicznym należy zapraszać i włączać do działań i dyskusji naszej konferencji
3. Wartości kulturowe  i przyrodnicze zieleni zabytkowej nie zawsze są właściwie doceniane przez władze samorządowe miast. Rodzi się więc potrzeba propagowania tych idei wśród radnych oraz instytucji dysponujących środkami finansowymi na cele ochrony przyrody. Zieleń zabytkowa wymaga wyższych nakładów na zachowanie i utrzymanie ich w odpowiedniej kondycji niż zieleń pozostała. W obiektach tych najważniejsze jest zachowanie substancji zabytkowej i charakteru historycznego miejsca. Uczestnicy Konferencji zwracają uwagę, że w obiektach historycznych najważniejszą wartością jest autentyczność stylistyczna i kompozycja obiektu. I tym wartościom należy dać pierwszeństwo w pracach rewaloryzacyjnych. W świetle przedstawionych referatów Konferencja zwraca uwagę na ochronę historycznych wartości tych obiektów przy równoczesnym uznaniu i zachowaniu kolejnych nawarstwień.
II. Konferencja zwraca uwagę na nieprawidłowe prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych w zadrzewieniach miasta. Firmy trudniące się tymi działaniami nie zawsze są do tego odpowiednio przygotowane. Często stosują działania przestarzałe, które pochodzą z przed kilkudziesięciu lat i dawno zostały odrzucone przez naukę. Instytucje zlecające takie zadania winny bezwzględnie wymagać odpowiedniego przygotowania i uprawnień do prac w zadrzewieniach. Należy wprowadzić obowiązek zatrudniania inspektorów o kwalifikacjach branżowych.
Konferencja po raz kolejny stwierdza konieczność wprowadzenia uprawnień zawodowych w zakresie architektury krajobrazu.
III. Konferencja sugeruje, że ze względu na ważność lasów komunalnych w systemie przyrodniczym miasta, a także ich wartości społecznych – powinny być one przedmiotem następnego spotkania, tj. III Konferencji Zieleń Miejska – Naturalne Bogactwo Miasta.

galeria

materiały konferencyjne

Patronat honorowy:

Wojewoda Marszałek

Patronat medialny:

logowanie

Sponsorzy:

energa
Transmisja video będzie dostępna od
06.06.2010
[x]