I Konferencja Naukowo-Techniczna
ZIELEŃ MIEJSKA – NATURALNE BOGACTWO MIASTA
ZASADY GOSPODAROWANIA I OCHRONA
Toruń, 3-4 października 2005 r.
Sala Wielka, Dwór Artusa


pod honorowym patronatem
Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego
i Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Waldemara Achramowicza

Miejskie tereny zieleni to olbrzymi, często niedoceniany, majątek, który przesądza o wyglądzie miasta i warunkach życia jego mieszkańców. Intencją organizatorów konferencji, poświęconej całkowicie zieleni miejskiej jest zachęcenie do dyskusji i wypracowanie prawidłowych zasad mających na celu:
– zapewnienie ochrony, opieki i rozwoju miejskich terenów zielonych,
– zapewnienie działań zapobiegających degradacji walorów przyrodniczych, funkcjonalnych i krajobrazowych zielonych płuc miasta
Konferencja ZIELEŃ MIEJSKA – NATURALNE BOGACTWO MIASTA to spotkanie osób zaangażowanych zawodowo i osobiście w sprawy zieleni miejskiej, to konfrontacja działań prowadzonych w różnych miastach i na różnych stanowiskach, to dyskusje doskonalące warsztaty projektowe i wykonawcze, to integracja interdyscyplinarnego środowiska tych, którym problematyka zieleni nie jest obojętna, to wreszcie wymiana doświadczeń oraz pogłębienie więzi pomiędzy nauką i praktyką.
Dlatego też do udziału w konferencji zaprosiliśmy przedstawicieli środowisk naukowych, administracji rządowej i samorządowej, architektów krajobrazu – projektantów i wykonawców, członków stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz praktyków gospodarczych – firmy i pracownie zieleniarskie – słowem wszystkich tych, którym sprawy ochrony i rozwoju zieleni miejskiej leżą na sercu.

Tematyka
– Historia, rozwój i ochrona zieleni w miastach
– Przepisy i normy prawne dotyczące zieleni miejskiej
– Rola zieleni w funkcjonowaniu miast (w ujęciu urbanistycznym, przyrodniczym i społecznym)
– Projektowanie, tworzenie, gospodarowanie, konserwacja i ochrona zieleni miejskiej

Program

3 października 2005

9.00   Rejestracja uczestników

10.00-10.40    Sesja inauguracyjna
– Zieleń Miasta Torunia, mgr Szczepan Burak, Urząd Miasta Torunia, Wydział Środowiska i Zieleni

10.40-15.00  Sesja referatowa
– Rola i funkcje zieleni w mieście, mgr inż. Elżbieta Oleksiejuk, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział Bydgoszcz, Sekcja Architektury Krajobrazu
– Po co ludziom drzewa, czyli o roli i znaczeniu drzew  w życiu człowieka, prof. Marek Kosmala, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
– Nowe możliwości zastosowania krzewów róż w zieleni miejskiej, mgr inż. Marceli Ciesielski, Gospodarstwo Szkółkarskie, Batkowo
– Kwiaty rabatowe dla zieleni miejskiej, mgr inż. Tomasz Michalik, Vitroflora, Łochowo
– Prawne podstawy i formy ochrony zieleni, mgr Krzysztof Gruszecki, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
– Funkcja i znaczenie parków i ogrodów Łodzi w okresie ich powstania w XIX wieku
i w okresie współczesnym na przykładzie Parku ”Źródliska” i Parku ”Helenów”, dr inż. Grzegorz Leśniak, Politechnika Łódzka
– Degradacja roli parku miejskiego jako przestrzeni publicznej miasta, dr inż. Barbara Wycichowska, Politechnika Łódzka
– Problem występowania dzikich zwierząt
w obrębie zieleni miejskiej, prof. Ludwik Tomiałojć, Uniwersytet Wrocławski
– Ukryty potencjał – rozważania o terenach zieleni Lublina i ich roli w systemie wypoczynkowym miasta, dr Ewa Trzaskowska, mgr inż. Katarzyna Sobczak, Katolicki Uniwersytet Lubelski

17.00 Pokaz firm: Husqvarna, Best Pest, DDD Jeszka na terenie Fortu IV (Toruń, ul. Chrobrego 86)

4 października 2005

9.00-11.00    Sesja referatowa
– Bogactwo zieleni miejskiej na przykładzie warszawskiego Żoliborza historycznego, mgr inż. Dorota Kiełsznia, Pracownia Ekofizjografii i Architektury Krajobrazu Acer II, Warszawa, prof. Marek Kosmala, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
– Rośliny nietrawiaste i synantropijne – flora non grata czy przyszłość miejskich terenów zieleni, dr inż. Agnieszka Gawłowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
– Oddziaływanie motyli (Lepidoptera) na zieleń miejską w Toruniu, prof. dr hab. Jarosław Buszko, dr Maryla Szczepanik, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
– Analiza funkcjonalna zieleni miejskiej,
dr Arnold Bernaciak, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
– Rola roślinności wodnej w kształtowaniu jakości ekosystemów wodnych terenów zieleni miejskiej, dr hab. Barbara Szpakowska, dr Bogdan Karlik, mgr Magdalena Szczęsna, dr hab. Piotr Urbański, Akademia Rolnicza w Poznaniu
– Zieleń miejska jako obiekt badań geograficznych, dr Wioletta Kałamucka, mgr Marcin Kozieł, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  
– Ocena zagrożeń ekologicznych obszarów zieleni miejskiej metodą magnetometrii glebowej, mgr Marzena Rachwał, prof. dr hab. inż. Zygmunt Strzyszcz, dr Tadeusz Magiera, Polska Akademia Nauk, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska, Zabrze
– Flora Torunia i jej osobliwości, dr Lucjan Rutkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
– Rola Ogrodnika Miejskiego w systemie zarządzania terenami zieleni na przykładzie 15-letnich doświadczeń Łodzi, dr Grażyna Ojrzyńska, Uniwersytet Łódzki

11.30-12.00   Sesja posterowa
– Zagrożenia zieleni miejskiej w mieście i okolicach Szczecina, prof. dr hab. Róża Kochanowska, mgr inż arch. Katarzyna Cyrulińska, Akademia Rolnicza w Szczecinie
– Czym różni się trawnik od łąki – czyli o ochronie ekosystemów w  mieście, prof. dr hab. January Weiner, dr Kazimierz Walasz, mgr Aleksandra Pępkowska, mgr Joanna Kudłek, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
– Spontaniczne rozsiewanie się drzew i krzewów na terenach zurbanizowanych, mgr Joanna Winiecka-Nowak, Uniwersytet Adama  Mickiewicza w Poznaniu
– Występowanie porostów epifitycznych na wybranych porofitach w rezerwacie Kępa Bazarowa w Toruniu, mgr Edyta Adamska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

12.00-13.00  Dyskusja

13.00         Zakończenie konferencji

Wnioski Komisji Wniosków
Konferencji Naukowo-Technicznej „Zieleń miejska – naturalne bogactwo miasta”

Jako Komisja Wniosków konferencji „Zieleń Miejska – naturalne bogactwo miasta” stwierdzamy, że Konferencja spełniła założoną przez organizatorów i oczekiwaną przez uczestników rolę:
– przekazano nam wielką dawkę wiedzy z różnych dziedzin oraz sfery praktycznej
– uczestnicy otrzymali istotne narzędzia w postaci poszerzonej lub uzupełnionej wiedzy do pracy własnej związanej z ochroną i utrzymaniem bogactwa jakim jest zieleń dla miasta
Aby zieleń stanowiła jednak bogactwo miasta, a nie jego uciążliwy i kłopotliwy składnik musi istnieć grupa nacisku i odpowiednie struktury i mechanizmy:
1. Niezbędne jest utworzenie na każdym szczeblu samorządu lokalnego (miast i gmin) stanowiska architekta krajobrazu (ogrodnika miasta) odpowiedzialnego za ochronę i stan utrzymania zieleni gminy lub miasta.
2. W celu podtrzymania grupy nacisku, która m.in. powstaje tutaj (poznaliśmy się tutaj lub odnowiliśmy kontakty), aby lepiej działać, wspierać się oraz wzajemnie informować – powinniśmy być w kontakcie.
– Prosimy organizatorów o książkę adresową uczestników konferencji, którą można by załączyć do druku materiałów pokonferencyjnych rozsyłanych do uczestników.
– Jako drugi sposób kontaktu proponujemy Ogólnopolskie Forum Architektury Krajobrazu organizowane corocznie przez szkoły prowadzące kierunek „Architektura Krajobrazu”. Możliwy jest kontakt z kilkuosobową kapitułą Forum.
3. Bogactwo naturalne miasta – systemy zieleni miejskiej – w celu jej ochrony należy wykonać jej inwentaryzację oraz wycenę.
4. Wypracowanie wskaźników przestrzennych dla prawidłowego kształtowania systemu ekologicznego miasta (ustalenie minimalnej powierzchni zieleni pełniącej rolę ekologiczną, a nie czysto ozdobną lub inną funkcję)
5. Lasy miejskie.
Lobby leśników kształtuje politykę leśną i prawną dotyczącą lasów. Ustawa o lasach dotyczy prawie wyłącznie lasów produkcyjnych. Należy dążyć do zmiany zapisu w Ustawie, wprowadzając obligatoryjne określenie programu ochrony lasów położonych w granicach administracyjnych miast jako lasów miejskich. Podstawową ich funkcją jest rekreacyjne i korzystne dla zdrowia oddziaływanie środowiska leśnego na ludność miast. Należy ograniczyć pozyskiwanie drewna w lasach  miejskich do cięć sanitarnych i pielęgnacyjnych.
6. Wskazane byłoby przygotowanie dla samorządowców i mieszkańców, broszury popularyzującej zieleń i przybliżającej jej problematykę.
7. Dotyczy miasta Torunia – ściślejsze powiązanie rzeki Wisły z miastem poprzez dalsze wydłużenie Bulwaru Filadelfijskiego do Kaszczorka lub Złotorii, a od Portu Drzewnego w drugą stronę, np. wytyczenie na początek ścieżki rowerowej będącej alternatywną częścią trasy „Ścieżki rowerowej do Bydgoszczy”.

W imieniu wszystkich uczestników składamy najserdeczniejsze podziękowania władzom miasta, organizatorom, wszystkim przez nas widzianym i nie widzianym oraz patronom przedsięwzięcia, postulując zorganizowanie następnej konferencji lub założenie cyklu takich konferencji.

W skaład Komisji weszli:
prof. dr hab. Marek Kosmala
dr inż. Grażyna Ojrzyńska
mgr inż. Ewa Borkowska
mgr inż. Ewa Wojtczak
mgr  inż. Elżbieta Oleksiejuk

galeria

materiały konferencyjnePatronat honorowy:

Wojewoda Marszałek

Patronat medialny:

logowanie

Sponsorzy:

energa
Transmisja video będzie dostępna od
06.06.2010
[x]